Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej "RODO" informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa Dolna zwany dalej ZMP SARD.

ZMP SARD będzie przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej i/lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

1. Dane kontaktowe Administratora Danych: Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD Roman Duszkiewicz, Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa Dolna, e-mail: biuro@sard.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i w zakresie:

  • niezbędnym do wykonania oferty cenowej na przedstawione przez Państwa zapytanie ofertowe,
  • niezbędnym do realizacji zamówienia,
  • niezbędnym do rozliczeń finansowych,
  • niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, której jesteście lub będziecie Państwo stroną,
  • niezbędnym do rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych.

3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie, którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3,  z  wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. ZMP SARD będzie przetwarzał pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, numer konta bankowego), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).

5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi ZMP SARD współpracuje na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. W związku z przetwarzaniem przez ZMP SARD danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich ograniczenie, lub usunięcie może skutkować niemożliwością kontynuowania współpracy.